Regulamin

I. Informacje ogólne

1.1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.LeStore.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Regulamin określa w szczególności :
1.2.A. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;
1.2.B Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
1.2.C Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
1.2.D Korzystanie z Newslettera.
1.3. Sklep internetowy LeStore.pl prowadzony jest przez Katarzynę Szewczyk, prowadzącą działalność pod firmą Familyrollo Katarzyna Szewczyk ul. Abp. Józefa Teodorowicza 3/61 02-972 Warszawa NIP: 9241736575 Regon: 381065139 zwaną dalej Sprzedającym. Kontakt i korespondencja ze Sprzedającym odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: sklep@LeStore.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 100 60 49
1.4. Warunkiem dokonywania składania Zamówień oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
1.5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, logotypów należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

II. Definicje (Nazewnictwo) W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które oznaczają:

2.1. Klient - posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
2.2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem LeStore.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
2.3. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towaru oraz cenę wynikającą z opisu Towaru zamieszczonego w Sklepie Internetowym. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
2.4. Towar – produkt prezentowany przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, na który Klient może złożyć Zamówienie
2.5. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego mająca za przedmiot Towar, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
2.6. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
2.7. Konto - część Sklepu Internetowego udostępniona danemu Klientowi w wyniku przeprowadzonej rejestracji i logowania, za pomocą której Klient może dokonywać podejmować czynności w ramach Sklepu Internetowego.
2.8. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego LeStore.pl.
2.9. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm).
2.10. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
2.11. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
2.12. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm).
2.13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191. ze zm.).
2.14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 683, ze zm.).
2.15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 1219, ze zm.).
2.16. Ustawa o VAT - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.)

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która ma na celu zapoznanie się Klienta z treścią i Towarami prezentowanymi w Sklepie Internetowym.
3.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, poniższych minimalnych wymagań technicznych:
3.2.A. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
3.2.B. Zainstalowana przeglądarka internetowa.
3.2.C. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.2.D. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3.2.E. Zainstalowanie oprogramowanie do odczytywania plików w formacie .pdf
3.3. Klient zobowiązany jest do:
3.3.A Korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.
3.3.B.Korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym jedynie dla własnego użytku osobistego.
3.3.C. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego w pkt. 3.2.A i 3.2.B niniejszego Regulaminu oprogramowania oraz urządzeń.
3.3.D. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Wykonawcy, w szczególności nierozsyłania i nieumieszczania informacji handlowej spam. 3.3.E. Niedostarczania w ramach Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.

IV. Ceny Towarów i sposoby dokonywania płatności

4.1. Ceny Towarów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, ewentualne cło oraz inne konieczne opłaty.
4.2. Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty.
4.3. Klient ma możliwość wyboru jednej z poniższych metod płatności:
4.3.A. Płatność elektroniczna. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu firmy rozliczeniowej potwierdzającej dokonanie płatności przez Klienta. Wysyłka zostanie dokonana po skompletowaniu całego Zamówienia.
4.3.B. Przelew bankowy na rachunek Sprzedającego. W takim przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, natomiast wysyłka Towaru zostanie dokonana po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego i skompletowaniu całego Zamówienia.
4.3.C. Gotówka za pobraniem czyli płatność dostawcy (firmie kurierskiej) przy dokonywaniu dostawy. W takim przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu całego Zamówienia.
4.4. Sprzedający informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. Zasady wyznaczania terminu płatności podane są na stronach Sklepu Internetowego. W przypadku braku płatności przez Klienta w określonym terminie Sprzedający może wyznaczyć Klientowi dodatkowy 7-dniowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego

V. Usługi

5.1. Sprzedający umożliwia Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedającego całą dobę, przez 365 dni w roku. Usługi te obejmują:
5.1.A.Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
5.1.B. Umożliwienie składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.
5.1.C.Umożliwienie zawarcia Umowy sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5.1.D. Korzystanie z Newslettera,
5.1.E. Umożliwienie umieszczania opinii Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
5.2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym jest dostępna po dokonaniu rejestracji przez Klienta. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta drogą mailową żądania usunięcia Konta.
5.3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedającego informacji handlowych w postaci wiadomości e-mail wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej poprzez usługę Newsletter. W tym celu należy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Klienta oraz zgodę na używanie przez Sprzedającego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, urządzenia mobilne) Klienta dla celów marketingu bezpośredniego oraz potwierdzić tę zgodę oraz podać właściwy adres poczty elektronicznej. Klient w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newsletter albo z chwilą cofnięcia zgody. Istnieje możliwość wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
5.4. Klient posiada możliwość umieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących Towaru, obsługi, terminu realizacji itp. Umowa o świadczenie usług polegających na umieszczaniu opinii w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. Zamieszczone wypowiedzi mogą być rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Wykonawca zastrzega jednak możliwość nierozpowszechniania opinii, które zawierają treści o bezprawnym charakterze, zawierają treści powszechnie uznane za obelżywe lub mogące godzić w dobra osobiste lub prawa innych osób.
5.5. Klient umieszczając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do umieszczanych treści. Dotyczy to w szczególności autorskich praw majątkowych, praw własności, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.
5.6. Każda z wypowiedzi powinna być zrozumiała oraz nie może naruszać przepisów prawa. W szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
5.7. Warunkiem zamieszczenia przez Klienta wypowiedzi na stronach Sklepu Internetowego jest wyrażenie zgody na nieodpłatne korzystanie przez Sprzedającego z tej wypowiedzi oraz na jej publikację.
5.8. Klient zamieszczając wypowiedź na stronach Sklepu Internetowego może wyrazić zgodę na dokonywanie opracowań wypowiedzi w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.9. Wykonawca ma prawo do organizowania konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach Sklepu Internetowego. Żadna z promocji nie podlega łączeniu.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem

6.1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
6.2. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6.3. Informacje o Towarze, jego opisy, cena, parametry techniczne oraz użytkowe podane na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6.4. Każdy Towar prezentowany w Sklepie Internetowym jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz został legalnie nabyty i wprowadzony na polski rynek.
6.5. Klient składając Zamówienie powinien określić i podać: 6.5.A. Nazwę Towaru znajdującą się na stronie internetowej Sklepu Internetowego
6.5.B. Ilość Towaru
6.5.C. Sposób dostawy oraz formę płatności z oferowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego
6.5.D. Dane potrzebne do realizacji Zamówienia, w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail
6.5.E. Całkowitą wartość zamówienia, w tym całkowitą cenę oraz inne koszty, w tym opłaty z tytułu dostarczenia Towaru oraz potwierdzić, że jest świadomy, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
6.6. Składając Zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego Klient zamawia u Sprzedającego w formie elektronicznej Towary będące przedmiotem Zamówienia. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta od momentu, gdy Sprzedający wyśle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia umowy. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
6.7. Obsługa telefoniczna Klientów pod numerem +48 22 100 60 49 i odbieranie wiadomości e-mail przesłanych przez Klientów na adres sklep@LeStore.pl dostępne są w Dniach Roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6.8. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedający potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
6.9. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
6.10. Faktura Vat jest wystawiana na każdy Towar sprzedany przez Sklep Internetowy. Faktura Vat jest dostarczona drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, chyba że ten zaznaczy w odpowiedzi mailowej, że faktura Vat powinna być dostarczona w formie wydrukowanej.
6.11. Akceptacja Regulaminu stanowi zgodę na przesyłanie faktur Vat w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT oraz na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Przy czym Klient może w przypadku każdego Zamówienia zażądać wystawienia faktury VAT w formie papierowej zamiast elektronicznej. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.

VII. Dostawa Towaru

7.1. Towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich.
7.2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
7.3. Sprzedający informuje Klienta na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w opisie Towaru o ilości Dni Roboczych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz dostawy.
7.4. Sprzedający informuje Klienta na stronach internetowych Sklepu Internetowego o wysokości opłat za dostawę Towaru.
7.5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach Roboczych.
7.6. Wysyłka różnych Towarów objętych Zamówieniem, dla których przewidziane są różne terminy realizacji, będzie realizowana w terminie najodleglejszym spośród przewidzianych.
7.7. Informacja o ilości Dni Roboczych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz dostawy, jak również o wysokości opłat za dostawę Towaru przekazywana jest Klientowi przez Sprzedającego także w ramach potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

VIII. Gwarancja

8.1. Towary posiadają gwarancję producenta udzieloną na okres 24 m-cy.

IX. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy

9.1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Termin 14 dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru a w przypadku umowy o świadczenie Usług - od dnia jej zawarcia.
9 .2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
9.3. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta wyśle na adres poczty mail Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
9.4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:
9.4.A. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9.4.B. Świadczenia usług, gdy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy.
9.4.C. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9.4.D. Umowy, w której Konsument wyraźnie zażądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów.
9.4.E Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.
9.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni:
9.5.A. od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - w odniesieniu do obowiązku zwrotu płatności spoczywającego na Sprzedającym
9.5.B od dnia odstąpienia od umowy – w odniesieniu do obowiązku zwrotu Towaru spoczywającego na Kliencie, przy czym zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
9.6. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
9.7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.
9.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 9.9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się ponieść ten koszt.
9.10. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep Internetowy przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Status realizacji Zamówienia widoczny jest na koncie Klienta po zalogowaniu. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest produkt o indywidualnych właściwościach, którego wykonanie ma się odbyć w oparciu o specyfikację wskazaną przez Klienta, zmiana Zamówienia może nastąpić do czasu przystąpienia przez Sprzedającego do wykonania przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na Zamówienie, zmian w adresie dostawy lub zmian danych do faktury VAT. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedającego). Każdorazowa zmiana Zamówienia wymaga potwierdzenia jej przyjęcia przez Sprzedającego. Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas procesu składania Zamówienia.
9.11. Jeżeli Sprzedający dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy sprzedaży Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w art. 491 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
9.12. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w wykonaniu obowiązku zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.4. niniejszego Regulaminu.

X. Polityka cookies

10.1. Strona internetowa oraz Sklep Internetowy LeStore.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
10.2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
10.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony internetowej.
10.4. Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej mogą być stosowane w celu:
10.4.A. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
10.4.B. Tworzenia statystyk (np. Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
10.4.C. Utrzymania sesji użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
10.5. W ramach Strony internetowej LeStore.pl oraz Sklepu Internetowego www.LeStore.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
10.6. W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
10.6.A. "Niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
10.6.B. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej.
10.6.C. "Wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
10.6.D. "Funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
10.6.E. "Reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
10.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
10.8. Operator strony internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
10.9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO, Sprzedający informuje, że:

11.1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Szewczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Familrollo Katarzyna Szewczyk, ul. Abp. Józefa Teodorowicza 3/61, 02-972 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub pod adresem sklep@LeStore.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 100 60 49.
11.2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 11.3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
11.3.A. Marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w przypadku marketingu za pośrednictwem kanałów elektronicznych oraz podejmowania decyzji marketingowych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
11.3.B. Realizacji zawartych przez Administratora z Klientem umów lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
11.3.C. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur VAT/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
11.3.D. Ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
11.3.E. Weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a jeżeli obowiązek weryfikacji wynika także z przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
11.3.F Realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w zakresie związanym z ustaleniem sposobu korzystania przez Klienta z usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a w przypadku podejmowania decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
11.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich przetwarzania, tj. w zakresie
11.4.A. Marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez Administratora - do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody,
11.4.B. Realizacji zawartych przez Administratora z Klientem umów lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - do czasu zakończenia realizacji tych działań, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora.
11.4.C. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur VAT/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, w tym w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
11.4.D. Ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń - w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
11.4.E. Weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres konieczny do przeprowadzenia weryfikacji, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora.
11.4.F Realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody - w zakresie, w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania. Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
11.5. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie teleinformatyczne dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
11.6. Każdy Klient lub osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego posiada prawo uzyskania potwierdzenia, czy jego/jej dane są przetwarzane przez Administratora a także, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania oraz uzupełniania swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
11.7 Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11.8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych. Klient jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy lub brak możliwości wypełnienia spoczywającego na Administratorze obowiązku prawnego.
11.9. Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),.
11.10. Dane osobowe Klienta lub osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, na podstawie którego Administrator może podejmować decyzje dotyczące tych osób. Decyzja oparta na zautomatyzowanym przetwarzaniu może być podjęta, jeżeli jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, jest dozwolona prawem lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
11.11. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, w zakresie sprzedaży elektronicznej.

XII. Reklamacje dotyczące Towarów. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

12.1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
12.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
12.3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
12.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
„LeStore” - Familyrollo
ul. Abp.Józefa Teodorowicza 3/61
02-972 Warszawa
lub na adres poczty e-mail reklamacje@LeStore.pl
12.5. W celu umożliwienia Sprzedającemu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar – jeżeli jest to konieczne dla rozpatrzenia reklamacji oraz jeżeli jest to możliwe -dołączyć do niego dowód zakupu.
12.6. W przypadku, gdy jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji, Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 12.4.
12.7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
12.8. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej prawidłowego rozpatrzenia Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

13.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
13.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Familyrollo
ul. Abp.Józefa Teodorowicza 3/61
02-972 Warszawa
lub na adres poczty e-mail reklamacje@LeStore.pl
13.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
13.4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
13.5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej prawidłowego rozpatrzenia, Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

XIV. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

14.1. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
14.1.A Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
14.1.B. Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
14.1.C. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Sprzedającym a Klientem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
14.1.D. Może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution:), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XV. Polityka prywatności

15.1. Sprzedający przetwarza dane Klientów i osób korzystających ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, która jest zamieszczona na stronie internetowej a href="https://lestore.pl" target="_blank" rel="noopener">LeStore.pl.

XVI. Postanowienia końcowe

16.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
16.2. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
16.3. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
16.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej LeStore.pl w sposób umożliwiający jego nieprzerwane pozyskanie, odtwarzanie i zapisanie jego treści poprzez wydruk lub zapis na dowolnym nośniku w każdym momencie.
16.5. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych metodą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie wszystkich użytkowników sieci internetowej. Polega to na możliwości zainstalowania w systemie informatycznym złośliwego i szkodliwego oprogramowania oraz uzyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć w/w zagrożenia Klient powinien posiadać i stosować programy antywirusowe oraz zaporę sieciową typu firewall, które zapobiegną lub zminimalizują ich występowanie.
16.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących ważnych przesłanek:
16.6.A. Wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu.
16.6.B. Wprowadzenie nowej lub zmiana wykładni przepisów prawa, wynikającej z orzeczeń sądów oraz wytycznych, zaleceń, uchwał, rekomendacji lub decyzji organów administracyjnych, zaleceń i dobrych praktyk wydawanych przez odpowiednie organy lub regulatorów w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu.
16.6.C. Konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu z uwagi na wątpliwości zgłaszane przez Klientów lub użytkowników.
16.6.D. Konieczność usprawnienia procesu korzystania ze Sklepu Internetowego.
16.6.E. Zmiana zakresu usług świadczonych na podstawie Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych usług albo wycofanie lub zmianę funkcjonalności dotychczasowych usług pod warunkiem, że zapewnione zostanie należyte wykonanie umowy.
16.7. Sprzedający będzie informował Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie w Sklepie Internetowym wyraźnej informacji o dokonanej zmianie.
16. 8. Wprowadzone do Regulaminu zmiany wiążą Klienta pod warunkiem, iż:
16.8.A. Klient został prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy w zakresie prowadzenia konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie w regulaminie albo
16.8.B. Klient został prawidłowo poinformowany o zmianach i zaakceptował treść zmienionego Regulaminu przed upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 16.8.A.
16.9. Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu nabycie kolejnego Towaru będzie możliwe po zaakceptowaniu nowego brzmienia Regulaminu.
16.10. Klient może ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez przesłanie stosowanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@LeStore.pl
16.11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o których mowa w pkt 5.1 w przypadku gdy Klient uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 30-dni od jej wypowiedzenia.
16.12. Jeżeli jest to konieczne do uniemożliwienia Klientowi dokonywania dalszych naruszeń Regulaminu Sprzedający może w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 16.11. zablokować Klientowi dostęp do usług objętych wypowiedzeniem. 16.12. W drodze porozumienia stron, Klient i Sprzedający mogą w każdym czasie rozwiązać zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu umowę.
16.13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.

Produktów w koszyku (0)
Wartość koszyka
0 zł
Przejdź do koszyka Wróć do zakupów